Vedtekter

Vedtekter for Hofseth BioCare ASA (oppdatert 11. september 2018)

§ 1 Selskapets foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Hofseth Biocare ASA, og selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Vanylven kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er utvikling, foredling, markedsføring og salg av marine ingredienser som marine oljer, kalsium- og proteinprodukter, samt samarbeid med og deltakelse og eierskap i virksomheter som driver relatert virksomhet.

§ 4 Selskapets aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr 294 836 829,- fordelt på 294 836 829 aksjer pålydende kr 1,00. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 Selskapets styre
Selskapets styre skal ha fra 3 til 10 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 Revisjonsutvalg
Selskapet skal ha et revisjonsutvalg. Styret fastsetter hvilke medlemmer revisjonsutvalget skal bestå av.

§ 7 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Selskapets generalforsamlinger skal holdes i Ålesund kommune.

§ 8 Elektronisk kommunikasjon
Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter allmennaksjeloven til en aksjeeier.

§ 9 Dokumenter lagt ut på selskapets internettside
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgengelig for aksjeeierne på selskapets internettside, vil ikke bli tilsendt aksjeeierne.

§ 10 Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.


§ 11 Kompensasjonskomité
Selskapet skal ha en kompensasjonskomité på 3 medlemmer valgt av styret. Flertallet av kompensasjonskomiteens medlemmer skal være uavhengige av den daglige ledelse.

Kompensasjonskomiteen skal behandle retningslinjer for, og saker om, godtgjørelse for ledende ansatte samt foreslå honorar til medlemmer av styre og valgkomité. Kompensasjonskomiteens innstillinger skal begrunnes.

Kompensasjonskomiteens medlemmer velges for to år av gangen.