Eierstyring og selskapsledelse

Vedtatt av styret i Hofseth BioCare ASA 12. mai 2015
Hofseth BioCare ASA har forpliktet seg til å opprettholde høye standarder for eierstyring og selskapsledelse som vil styrke tilliten til selskapet blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet og blant andre interessenter, og dermed bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Målet med eierstyring og selskapsledelse er å regulere rollefordelingen mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen.
Selskapet rapporterer i henhold til anbefalingen av 30. oktober 2014 («Anbefalingen») utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Reglene om løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper er tilgjengelig på www.oslobors.no og retningslinjene er tilgjengelig på www.nues.no.
Etterlevelsen er basert på et «følg eller forklar»-prinsipp, som betyr at selskapet må overholde alle anbefalinger eller forklare hvorfor de har valgt en alternativ tilnærming til konkrete anbefalinger. Beskrivelsen nedenfor redegjør for selskapets etterlevelse av de 15 punktene i anbefalingen og tar for seg ytterligere krav fastsatt i regnskapslovens § 3-3 b.
Eventuelle avvik fra anbefalingen vil bli forklart under den aktuelle delen.
Denne rapporten er en del av selskapets årsrapport. Rapporten er også tilgjengelig på Hofseth BioCare`s hjemmeside, www.hofsethbiocare.no, sammen med mer informasjon om selskapets virksomhet.

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 
Hofseth BioCare ASAs (HBC eller Selskapet) styre (styret) har det overordnede ansvaret for å sikre at selskapet har god eierstyring. Selskapet, gjennom selskapets styre og ledelse, gjennomfører en grundig gjennomgang og vurdering av prinsippene for eierstyring og selskapsledelse på årlig basis.
HBC er et norsk allmennaksjeselskap og er notert på Oslo Axess. Den norske regnskapsloven og reglene om «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper» pålegger Selskapet en plikt til å utstede en årlig rapport om sine prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse.
Verdier og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
Selskapets verdigrunnlag er en viktig premiss for eierstyringen og selskapsledelsen. Tillit til HBC som selskap, og til virksomheten som helhet, er avgjørende for selskapets fremtidige konkurransekraft.
HBC er opptatt av åpenhet om systemer og rutiner for forvaltningen av selskapet. Dette styrker verdiskapingen, bygger tillit internt og eksternt og fremmer en etisk og bærekraftig utøvelse av virksomheten.
HBC er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft og optimal utnyttelse av naturressurser. Selskapet har som mål å skape en sunn bedriftskultur basert på disse kjerneverdiene. Styret har vedtatt retningslinjer for forretningsetikk og samfunnsansvar. Selskapets implementering av Anbefalingen og interne retningslinjer sikrer en hensiktsmessig fordeling av roller og ansvar og velfungerende samarbeid mellom selskapets aksjonærer, styret og toppledelsen, og at selskapets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling, effektivt samarbeid og betryggende kontroll skal bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til det beste for eierne og andre interessenter.
Selskapets etiske retningslinjer omhandler habilitet, interessekonflikter, relasjoner med kunder og leverandører, forholdet til media, innsidehandel og relevante økonomiske interesser av personlig karakter.
Kjernen i begrepet bedrifters samfunnsansvar er selskapets ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten og omhandler typisk
 • Menneskerettigheter,
  som medfører at selskapet utfører sine operasjoner i tråd med de internasjonale avtaler og konvensjoner som er grunnleggende for rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status.
 • Antikorrupsjon,
  som medfører at organisasjonen instrueres i at det ikke skal kreves, mottas eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.
 • Arbeidstakerforhold,
  er godt ivaretatt i Selskapet. AMLs bestemmelser vedrørende arbeidsavtaler, arbeidstid, forsikringsordninger, pensjon, ferie, sykeoppfølging etc. er nedfelt i interne instrukser og får sin oppfølging gjennom linjen. De ansatte er organisert, og det er etablert gode kommunikasjonskanaler mellom de tillitsvalgte og ledelsen.
 • HMS,
  Helse, Miljø og Sikkerhet er Selskapets overordnede fokus. Gjennom instruksfestede og innarbeide rutiner som sikkerhetsinspeksjoner, vernerunder, forebyggende vedlikeholdsrutiner etc. involveres alle Selskapets ansatte i sikkerhetsarbeidet. Verneombudsordningen er innarbeidet i organisasjonen.
 • Diskriminering,
  Selskapet bestreber seg på at det ikke skal forekomme diskriminering eller forskjellbehandling som har sin bakgrunn i individer, kjønn, etniske grupper, nasjonaliteter, religiøse samfunn og liknende. De ansatte er representert ved begge kjønn med både norske og utenlandske arbeidstakere.
 • Ytre miljø,
  er en sentral faktor i bedriftens samfunnsansvar. Utslipp til vann og luft overvåkes kontinuerlig. Det avholdes jevnlige møter med lokale tilsynsmyndigheter og kommunale instanser, og det avholdes orienterings- og diskusjonsmøter med innbyggerne i lokalsamfunnet.